Ponuka služieb

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám a to:

 1. fyzickým osobám – podnikateľom
 2. neziskovým organizáciám.

Kompletné vedenie agendy v sústave Jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

 • prevzatie všetkých účtovných dokladov
 • prvotné spracovanie predložených dokladov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidencia majetku, karty majetku, odpisy majetku
 • spracovanie peňažného denníka
 • spracovanie ročnej uzávierky (výkaz o majetkoch a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdajoch)
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO vrátane príslušných výkazov

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám a to:

 1. podnikateľom - právnickým osobám, fyzickým osobám a zahraničným osobám
 2. nepodnikateľom - neziskovým účtovným jednotkám: občianskym združeniam, spoločenstvám vlastníkov bytov, nadáciám, ...

Kompletné vedenie agendy v sústave Podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • prevzatie všetkých účtovných dokladov
 • prvotné spracovanie predložených dokladov
 • predkontácia jednotlivých dokladov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie hlavnej knihy a analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidencia majetku, karty majetku, odpisy majetku
 • spracovanie účtovnej uzávierky
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a FO vrátane príslušných výkazov
 • vyhotovenie štatistiky

Výpočet miezd zostavujeme podľa platných právnych noriem a predpisov a to:

 1. zamestnancom pracujúcich na hlavný pracovný pomer
 2. zamestnancom pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - Dohody o vykonaní práce, Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o brigádnickej práci študentov

Spracovanie miezd obsahuje:

 • prevzatie podkladov
 • evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • výplatné pásky
 • vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • vypracovanie a zasielanie mesačných prehľadov a ročného hlásenia
 • rekapitulácia miezd - podklad pre účtovníctvo
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, ...
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa)

Vyhotovujeme:

 • pracovné zmluvy
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Vypracovávame:

 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • zápočtové listy
 • potvrdenia o príjme

DPH

Pre registrovaných platiteľov Dane z pridanej hodnoty ponúkame:

 • spracovanie všetkých účtovných dokladov patriacich do DPH
 • vypracovanie a elektronické zasielanie daňových priznaní DPH
 • vypracovanie a elektronické zasielanie kontrolného výkazu
 • vypracovanie a elektronické zasielanie súhrnného výkazu